dot
ติดต่อจัดสัมมนา
dot
กิจกรรมวอล์คแรลลลี่ สันทนาการต่างๆ
ทัวร์หมู่คณะ
ทัวร์แนะนำประจำ ฤดูกาล
รถบัสเช่า


รับจัดสัมนา ทัวร์หมู่คณะ วอล์คแรลลี่
รับจัดสัมนา
ทัวร์หมู่คณะกิจกรรมวอล์คแรลลี่โทร 084-372-2251


Group Dynamic

กิจกรรม Group Dynamic

กิจกรรมการทำงานเป็นทีม กระบวนการกลุ่ม  : Group Dynamic  
กิจกรรมการทำงานเป็นทีม
การทำกิจกรรม Group Dynamic
กิจกรรมสไตล์วอล์คแรลลี่
กิจกรรมการทำงานเป็นทีม Group Dynamic ถือได้ว่าเป็นศาตร์แห่งศิลป์ ก่อให่เกิดพลังขับเคลื่อนภายในองค์กรและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความผูกพันภายในองค์กรเป็นการทำกิจกรรมซึ่ง   โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้รับการพิจารณาและคัดเลือกเพื่อให้เหมาะกับบุคลากร ในภาคส่วนต่างๆและกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง ซึ่งจะส่งผลทำให้เห็นลักษณะนิสัยของบุคลากรแต่ละคน เพื่อที่ผู้บริหารจะได้ทราบว่า บุคลากรในองค์กรเป็นอย่างไร  และเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร กิจกรรมการทำงานเป็นทีม Group Dynamic นี้แล้ว จะทำให้บุคลากรในองค์การมีทัศนคติ แนวคิดไปในทางเดียวกัน และจะได้รู้  เข้าใจและเห็นถึงศักยภาพของคำว่า "พลังของกลุ่ม" สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คนเราทุกคนต่างที่มาทั้งสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม แตกต่างกัน, ส่งผลทำให้พื้นฐานทางความคิดแต่งต่างกันไปด้วย  กระบวนการกลุ่ม หรือ กิจกรรมGroup Dynamic จึงเป็นอีหนึ่งตัวช่วยซึ่งจะปรับสภาพกลุ่มคนที่ต่างที่มาต่างพื้นฐาน สามารถปรับสภาพอยู่ร่วมกันได้ ทำงานร่วมกันภายใต้อิทธิพลของกลุ่ม กิจกรรมการทำงานเป็นทีมที่จะบีบบังคับพฤติกรรม เพื่อให้กลุ่มแสดงศักยภาย ออกมาในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมGroup Dynamic นั่นคือเราสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมพัฒนากลุ่มบุคคลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ ได้ในระยะ เวลาอัน สั้น โดยได้ทั่งความสนิทสนม, ความสนุกสนาน, การพร้อมที่จะ ร่วมมือกันในการทำงาน ต่อไปนั่นเอง
ความหมายของกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการทำงานเป็นทีม (group Process)
 
 
รับจัดกรุ๊ปทัวร์ทัวร์สัมนา
กระบวนการกลุ่ม หมายถึง ปฏิกิริยาที่สมาชิกโต้ตอบกันอย่างเสรี โดยที่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกระตุ้นซึ่งกันและกัน

 

เป็นการผลักดันในความรู้ความสามารถเฉพาะทางในแต่ละบุคคล ในการทำงานเป็นทีมรวมไปถึงความสามารถพิเศษชองบุคลและความสำเร็จของกลุ่มโดยมีหัวหน้าเป็นผู้คอยแนะทางให้   ปฏิกิริยาโต้ตอบในกลุ่มนั้น  บรรลุถึงจุดประสงค์ของแต่ละบุคคลของกลุ่ม  สำหรับกลุ่มที่ช่วยกันแก้ปัญหาของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะใช้ความรู้ความสามรถของตนในการเลือกจุดมุ่งหมายของกลุ่ม โดยกระบวนการกลุ่มจะเริ่มตั้งแต่การที่สมาชิกเริ่มเข้าร่วมกลุ่ม  ทำให้เกิดบทบาทอันเนื่องจากอิทธิพลของกลุ่ม ความเคลื่อนไหวต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  สถานะของกลุ่มมิได้คงอยู่ตายตัว(Staties) แต่จะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง ซึ่งก็ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น การจัดการ  ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก แนวนโยบายในการกำหนดปัจจัยเหล่านี้ และการทำงานเป็นทีมย่อมทำให้กระบวนการกลุ่มได้พัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้ซึ่งความเคลื่อนไหวของกลุ่มอันเกิดจากการนำเอาปัจจัยต่างๆมาใช้กับกระบวนการกลุ่มเพื่อให้กลุ่มพัฒนาไปสู่เป้าหมาย  เราเรียกว่า  พลวัตรของกลุ่ม  (Group  Dynamics)  หรือกลุ่มสัมพันธ์นั่นเอง
 
 
 
 
ขั้นตอนของกระบวนการกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมการทำงานเป็นทีม 
1. Ice Breaking - หรือการละลายพฤติกรรม เป็นกิจกรรมการทำงานเป็นทีมจำเป็นจะต้องมี โดยปกติมนุษย์เมื่อเข้าสู่สังคมใหม่จะมีความรู้สึกว่า ตัวเองไม่คุ้นเคย ไม่ปลอดภัย ระแวง รู้สึกเหมือนถูกจับตามองจากคนที่ไม่รู้จัก จึงเกิดพฤติกรรมที่ปิดกั้น ดังนั้นจึงมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเกิดขึ้นเปรียบเสมือนการละลายน้ำแข็งที่ปิดกั้นตัวตนของแต่ละคนออกมาเพื่อให้พร้อมสู่กิจกรรมต่อไปนั่นเอง
2. Humanication - เพื่อเป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และเมื่อน้ำแข็งเกิดละลายและเบาบางลง คุณหรือเขาจะ มีความรู้สึกว่า ทุกๆคนที่อยู่ต่อหน้าเป็นพวกเดียวกันจะเริ่มไม่ รู้สึกเขินอาย และเรื่มกล้าแสดงออก กิจกรรมในขั้นตอนนี้จะเรื่มมีการพูดคุย สัมผัสกันเกิดความไว้วางใจกัน กล้าเล่น จับมือถือแขน โดยไม่คิดมากและขัดเขิน ซึ่งอาจส่งผลของกิจกรรมการทำงานเป็นทีมให้บรรลุวัตถุประสงค์นั่นเอง แต่ต้องอยุ่ในกรอบอันดีงามนั้นด้วย
3. Creation - สร้างสรรค์ ก่อเกิดความคิดริเริ่ม สำหรับขั้นตอนนี้ จะเริ่มเป็นการยื่นเงื่อนไขบีบ เพื่อให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมที่กล้าแสดงออกและสร้างสรรค์ต่อเพื่อนๆในกลุ่ม และสาธารณชนมากขึ้น กล้าแสดงความคิดอ่าน ให้เพื่อนๆ รับฟัง ทั้งนี้อาจจะช้าหรือเร็วไม่เท่ากันอย่าซีเรียส กิจกรรมจะเป็นรูปแบบ การกระตุ้นให้คิดภายในกลุ่มนั่นเอง
4. Brain Stroming - การระดมความคิด ปลูกฝังการทำงานร่วมกันในกลุ่ม ให้รู้จักคิดพูดและรับฟังความคิด เห็นของคนอื่น เปิดใจให้กว้าง และยอมรับความคิดแปลก แตกต่างอาจมี การเชื่อมความคิด เชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม นำเสนอความคิดกลุ่มตนต่อกลุ่มอื่นๆ กิจกรรมจะอยู่ในรูปแบบที่ต้องมีการถกเถียงกัน และมีการสรุปในที่ประชุมของกลุ่ม
5. Evaluation - การประเมินผล ให้รู้จักการประเมินความสำเร็จของกระบวนการ ที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นแต่ละตอน รวมไปถึงการพิจารณาตัดสินใจในการ ข้ามไปสู่กระบวนการของกิจกรรมการทำงานเป็นทีมต่อไปนั่นเอง

 

  
Teambuilding&Walkrally

Night Party
ละลายพฤติกรรม
สปอร์ตเดย์
Walkrally