รับจัดกิจกรรม team building

รับจัดกิจกรรม team building   

            รับจัดกิจกรรม team buildingกิจกรรมการทำงานเป็นที Teamwork ถือได้ว่าเป็นศาตร์แห่งศิลป์ ก่อให่เกิดพลังขับเคลื่อนภายในองค์กรและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันภายในองค์กรเป็นการทำกิจกรรมซึ่ง โดยกิจกรรม team building แต่ละกิจกรรมได้รับการพิจารณาและคัดเลือกเพื่อให้เหมาะกับบุคลากร ในภาคส่วนต่างๆและกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง ซึ่งจะส่งผลทำให้เห็นลักษณะนิสัยของบุคลากรแต่ละคน เพื่อที่ผู้บริหารจะได้ทราบว่า บุคลากรในองค์กรเป็นอย่างไร และเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร กิจกรรมการทำงานเป็นทีม Group Dynamic นี้แล้ว จะทำให้บุคลากรในองค์การมีทัศนคติ แนวคิดไปในทางเดียวกัน และจะได้รู้ เข้าใจและเห็นถึงศักยภาพของคำว่า “พลังของกลุ่ม” สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          กิจกรรม team building คนเราทุกคนต่างที่มาทั้งสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม แตกต่างกัน, ส่งผลทำให้พื้นฐานทางความคิดแต่งต่างกันไปด้วย กระบวนการกลุ่ม หรือ กิจกรรมTeamwork  จึงเป็นอีหนึ่งตัวช่วยซึ่งจะปรับสภาพกลุ่มคนที่ต่างที่มาต่างพื้นฐาน สามารถปรับสภาพอยู่ร่วมกันได้ ทำงานร่วมกันภายใต้อิทธิพลของกลุ่ม กิจกรรมการทำงานเป็นทีมที่จะบีบบังคับพฤติกรรม เพื่อให้กลุ่มแสดงศักยภาย ออกมาในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกิจกรรมGroup Dynamic นั่นคือเราสามารถปรับเปลี่ยน พฤติกรรมพัฒนากลุ่มบุคคลให้ได้ตามวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ ได้ในระยะ เวลาอัน สั้น โดยได้ทั่งความสนิทสนม, ความสนุกสนาน, การพร้อมที่จะ ร่วมมือกันในการทำงาน ต่อไปนั่นเอง

ความหมายของกระบวนการกลุ่ม กิจกรรม team building กิจกรรมการทำงานเป็นทีม (Teamwork) กระบวนการกลุ่ม หมายถึง ปฏิกิริยาที่สมาชิกโต้ตอบกันอย่างเสรี โดยที่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกระตุ้นซึ่งกันและกัน

       เป็นการผลักดันในความรู้ความสามารถเฉพาะทางในแต่ละบุคคล ในการทำงานเป็นทีมรวมไปถึงความสามารถพิเศษชองบุคลและความสำเร็จของกลุ่มโดยมีหัวหน้าเป็นผู้คอยแนะทางให้ ปฏิกิริยาโต้ตอบในกลุ่มนั้น บรรลุถึงจุดประสงค์ของแต่ละบุคคลของกลุ่ม สำหรับกลุ่มที่ช่วยกันแก้ปัญหาของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะใช้ความรู้ความสามรถของตนในการเลือกจุดมุ่งหมายของกลุ่ม โดยกระบวนการกลุ่มจะเริ่มตั้งแต่การที่สมาชิกเริ่มเข้าร่วมกลุ่ม ทำให้เกิดบทบาทอันเนื่องจากอิทธิพลของกลุ่ม ความเคลื่อนไหวต่างๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สถานะของกลุ่มมิได้คงอยู่ตายตัว(Staties) แต่จะมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง ซึ่งก็ขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น การจัดการ ความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก แนวนโยบายในการกำหนดปัจจัยเหล่านี้ และการทำงานเป็นทีมย่อมทำให้กระบวนการกลุ่มได้พัฒนาไปสู่จุดหมายปลายทางได้ซึ่งความเคลื่อนไหวของกลุ่มอันเกิดจากการนำเอาปัจจัยต่างๆมาใช้กับกระบวนการกลุ่มเพื่อให้กลุ่มพัฒนาไปสู่เป้าหมาย เราเรียกว่า พลวัตรของกลุ่ม (Group Dynamics) หรือกลุ่มสัมพันธ์นั่นเอง